1 posts in total

Learning Mandarin

Posts tagged

중국어 배우기: 2021/03/31

by Justin Yoo · 1 min read

예문 应为 我的侄子 有关于就业方面的烦恼,所以 这个星期 我有可能 去首尔 跟他见面。 yìngwéi wǒ de zhízi yǒu guānyú jiùyè fāngmiàn de fánnǎo, suǒyǐ zhège xīngqī wǒ yǒukěnéng qù Shǒu'ěr gēn tā jiànmiàn. 내 조카가 취업 관련 걱정이 있는 것 같아서 이번주에